Misija, mērķi

Valmieras muzeja misija ir Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba forma, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

*Muzeja misijas maiņa apstiprināta Valmieras muzeja nolikumā (23.09.2010. lēmums Nr. 410, protokols Nr. 14,23.&), to noteica muzeja funkciju optimizēšana pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Valmieras muzeja darbības mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valmieras pilsētā, kultūras mantojuma saglabāšanas, atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana, kultūras vērtību radīšana un izplatīšana, veicinot sabiedrības interesi par kultūras mantojuma un kultūras vērtību daudzveidību, starpkultūru dialogu un sniedzot iespēju sabiedrībai līdzdarboties kultūras procesu integrācijā. 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai no 2016. – 2025. gadam Valmieras muzejs noteicis vairākus darbības virzienus:

1) Muzeja kā kolektīvās atmiņas institūcijas darbības plinveidošana nacionālās un lokālās identitātes veidošanā;

2) Kvalitatīvas kultūrvides veidošana, kultūras mantojuma saglabāšana;

3) Sabiedrības iesaistīšana izglītības un mūžizglītības procesos, zināšanu sabiedrības veidošanai;

4) Digitalizācijas komponentes izmantošana muzeja pieejamības paugstināšanai;

5) Muzeja reģionālās lomas paaugstināšana un resursu izmantošana, radošo industriju un kultūrtūrisma attīstībā;

6) Muzeja iesaistīšanās starpkultūru dialogā un tolerantas sabiedrības veidošanā.

 

Valmieras muzeja attīstības stratēģija pieejama šeit.

Valmieras muzeja nolikums pieejams šeit.

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top