Misija, mērķi

Valmieras muzeja misija ir Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Muzeja misijas maiņa apstiprināta Valmieras muzeja nolikumā (23.09.2010. lēmums Nr.410, protokols Nr.14,23.&), to noteica muzeja funkciju optimizēšana pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Valmieras muzeja ilgtermiņa mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valmieras pilsētā, kultūras mantojuma saglabāšanas, atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana, kultūras vērtību radīšana un izplatīšana , veicinot sabiedrības interesi par kultūras mantojuma un kultūras vērtību daudzveidību, starpkultūru dialogu un sniedzot iespēju sabiedrībai līdzdarboties kultūras procesu integrācijā . 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai 2016.-2025. gados Valmieras muzejs detalizējis vairākus darbības virzienus:

1. Muzeja kā kolektīvās atmiņas institūcijas darbības plinveidošana nacionālās un lokālās identitātes veidošanā,

2. Kvalitatīvas kultūrvides veidošana, kultūras mantojuma saglabāšana,

3. Sabiedrības iesaistīšana izglītības un mūžizglītības procesos, zināšanu sabiedrības veidošanai,

4. Digitalizācijas komponentes izmantošana muzeja pieejamības paugstināšanai,

5. Muzeja reģionālās lomas paaugstināšana un resursu izmantošana, radošo industriju un kultūrtūrisma attīstībā,

6. Muzeja iesaistīšanās starpkultūru dialogā un tolerantas sabiedrības veidošanā.

2016. – 2020. gadam noteiktas vidējā termiņa prioritātes:

• Muzeja krājuma papildināšana, pētniecība un pieejamības nodrošināšana,

• Livonijas ordeņa pilsdrupu konservācija un senpilsētas teritorijas kultūrvides attīstība,

• Muzeja piedāvājuma paplašināšana un digitalizācija, aktīva bērnu un jauniešu iesaiste kultūras veidošanā,

• Muzeja reģionālās lomas paaugstināšana,

• Muzeja resursu izmantošana sabiedrības sociālo grupu integrācijā.

Valmieras muzeja attīstības stratēģija pieejama šeit:

Valmieras muzeja nolikums pieejams šeit: Muzeja_nolikums