• Latviešu valoda
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Eesti
 • Kultūrvides centrs

  Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”  apraksts

  Projekta iesniedzējs: Siguldas novada dome
  Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
  Projekta īstenošanas termiņš:  2018.gada februāris– 2019.gada decembris.
  Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas: 1 294 117,65 euro
  Pašvaldības līdzfinansējums: 12 % no Projekta kopējām attiecināmām Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksām- 155 294,12 euro
  Projekta mērķis: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

  Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

   

  · Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar pagraba tīklojuma virskārtas nostiprināšanu, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;

  · Jauna apjoma – Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība ZR daļā, izveidojot patstāvīgu segtu caurskatāma materiāla konstrukciju, kas nepārsniegtu vēsturisko būvapjomu, neietekmētu esošo sienu nestspēju, dotu iespēju redzēt vēsturiskos pils mūrus;

  · Pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide.  Kā ekspozīcijas izvietošanas vietas paredzētas arī caurskatāmās ēkas ārsienas, kas ļautu iepazīties ar pils vēsturi ārpus ēkas darba laika;

  · Pils teritorijas infrastruktūras attīstība;

  · Būvuzraudzība un autoruzraudzība;

  · Projekta publicitātes pasākumi.